Sudety Sport

OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZENIA

§1 Czym są OWW

Skrótem OWW określa się niniejszy dokument – „Ogólne warunki wypożyczenia”. Stanowi on
załącznik do umowy wypożyczenia i określa szczegółowe zasady świadczenia usług wypożyczenia
rowerów elektrycznych, rowerów tradycyjnych, sprzętu i wyposażenia turystycznego, objętego
przedmiotem umowy (dalej określanego zbiorczo skrótem: sprzętu), przez wypożyczalnię rowerów
elektrycznych „SUDETY-SPORT” dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

§2 Wykaz pojęć i definicji


W niniejszym dokumencie OWW przyjmuje się następujące definicje:
Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe wypożyczenie sprzętu przez
Wypożyczającego i / lub korzystająca z pakietów, przygotowanych przez Wypożyczającego,
obejmujących usługi, świadczone przez wypożyczalnię „SUDETY-SPORT”;
Wypożyczający – Sudety Sport Sp. z o. o. Ul. Graniczna 4, 57-540 Lądek Zdrój, NIP: 881 149 98 71.
Rower elektryczny: rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z
baterii – akumulatora, wypożyczany Klientowi w ramach umowy wypożyczenia;
Usługa wypożyczenia: wynajem sprzętu na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Umowa
reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas wypożyczania (datę wypożyczenia i godzinę
zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również wypożyczenie dodatkowych
elementów sprzętu i wyposażenia oraz ew. świadczenia dodatkowe. Opcjonalnie (dodatkowo płatne)
w ramach usługi wypożyczenia jest ubezpieczenie, transport oraz pomoc w sytuacjach awaryjnych.
Usługa wypożyczenia roweru obejmuje również ładowarkę do baterii typu użytkowanego w danym
rowerze.
Czas wypożyczenia: liczba godzin lub dni, na które zawierana jest umowa wypożyczenia sprzętu.
Każdy dzień wypożyczenia rozpoczyna się o godzinie 00:00 i trwa do północy, niezależnie od liczby
rzeczywistych godzin wypożyczenia sprzętu w danej dobie. Wypożyczający zastrzega sobie możliwość
określenia w warunkach rezerwacji i umowie wypożyczenia godzin i dni, w które możliwe jest
wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia
w danym miejscu zwrotu (np. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-20:00). Wydanie/zwrot sprzętu
i wyposażenia poza wskazanymi godzinami jest niemożliwy, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z
Wypożyczającym, a umowa wypożyczenia trwa wówczas do czasu skutecznego zwrotu rowerów,
sprzętu i wyposażenia przez Klienta w podanych w umowie godzinach.

§3 Ceny i opłaty


Wszystkie ceny są cenami umownymi i określone są w kwotach brutto i obejmują podatek VAT,
chyba, że umowa wypożyczenia stanowi inaczej.
Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych umową wypożyczenia w okresie jej trwania.
Opłaty za wypożyczenie sprzętu określone w umowie wypożyczenia, składają się z następujących elementów:
kaucji gwarancyjnej (dalej: kaucji) za sprzęt, wypożyczany w okresie trwania umowy wypożyczenia
oraz potwierdzenie rezerwacji usług wypożyczenia i usług, oferowanych przez wypożyczalnię
„SUDETY-SPORT” opłaty za wypożyczenie sprzętu. Opłata ta stanowi wynagrodzenie Wypożyczającego tytułem
wypożyczenia sprzętu w ramach umowy wypożyczenia. Opłata ta uiszczana jest w pełnej wysokości
najpóźniej w momencie wydania sprzętu.

Wysokość i forma zapłaty kaucji określona jest w umowie wypożyczenia sprzętu.
Do momentu zawarcia umowy wypożyczenia, kwota kaucji stanowi zabezpieczenie realizacji umowy
wypożyczenia.

W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie wypożyczonego
sprzętu oraz realizacji zamówionych świadczeń, oferowanych przez firmę „SUDETY-SPORT”

Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy wypożyczenia.
W szczególnych przypadkach, określonych w OWW (rozdział 6: zwrot kaucji), Wypożyczający ma
prawo potrącić z kaucji opłatę za:
naprawy / odtworzenie uszkodzonego sprzętu i zwrot innych kosztów, poniesionych w wyniku
użytkowania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z OWW.
nie wywiązanie się Klienta z umowy wypożyczenia (np. wydłużenie terminu wypożyczenia lub zmiana
miejsca zwrotu sprzętu, nie uzgodniona wcześniej z Wypożyczającym).

§4 Zwrot kaucji


Wypożyczający zwraca kaucję Klientowi w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia umowy
wypożyczenia, chyba że zaistnieją przesłanki do potrącenia części kaucji z tytułu zdarzeń, opisanych w
niniejszych OWW.
Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia jest zdanie przez Klienta kompletnego, objętego
zestawieniem sprzętu, w terminie i miejscu określonym umową wypożyczenia, w niepogorszonym
stanie technicznym i bez poważnych zabrudzeń.
Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie przyjęcia sprzętu, podpisane przez osobę
reprezentującą Klienta, stanowiące część umowy wypożyczenia. W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze uszkodzenia/zniszczenia / zagubienia / zabrudzenia / przewłaszczenia części lub całości sprzętu,
będącego przedmiotem umowy, sporządzany jest protokół, potwierdzony dokumentacją
fotograficzną i podpisany przez strony dokonujące odbioru. Zaleca się, aby w takiej sytuacji również
Klient wykonał dokumentację fotograficzną.
Drobne, pojedyncze zadrapania, otwarcia, itp. stwierdzone małe uszkodzenia, nie wpływające na
korzystanie z wypożyczonego sprzętu, nie stanowią podstawy do potrącenia z zaliczki i nie są
ujmowane w protokole.
Awarie wynikłe z typowej eksploatacji sprzętu (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki,
obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców,
rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru,
wynikające z wady fabrycznej, nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w
protokole.
W przypadku braku zgody Klienta na sporządzenie i/lub podpisanie protokołu, przedstawiciel
Wypożyczającego ma prawo wezwać służby porządkowe, w celu potwierdzenia stanu faktycznego.
W przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność/uszkodzenie sprzętu, jego poważne
zabrudzenie lub inne wady, wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub naprawy i wpływające na
obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczający ma prawo potrącić z zaliczki koszty
naprawy/wymiany/czyszczenia sprzętu, po cenach katalogowych w sklepie www.rower.com.pl i
serwisie w sklepie ACTIVA Rowery, Ruda Śląska, ul. Kupiecka 15. Wartość wymiany/naprawy
potrącana jest z kaucji, a za usługę Klient otrzymuje fakturę VAT. Jeżeli koszt napraw/wymiany
sprzętu przekracza wartość kaucji, Wypożyczający ma prawo do roszczenia wobec Klienta z tytułu
rekompensaty na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku opóźnienia zwrotu całości lub części sprzętu (wydłużenia czasu wypożyczenia
niezgodnie z warunkami umowy), Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za wydłużenie
wypożyczenia obliczaną według cen określonych w umowie wypożyczenia (iloczyn liczby
wypożyczonych rowerów x cena za godzinę wypożyczenia).

§5 Zasady poprawnego użytkowania sprzętu, objętego umową wypożyczenia


Wypożyczający zapewnia wypożyczenie roweru posiadającego obowiązkowe wyposażenie,
zapewniające bezpieczeństwo użytkownika: działającą lampkę przednią i tylnią, dzwonek, sprawne
hamulce oraz elementy odblaskowe.
Klient zawierając umowę wypożyczenia potwierdza, że dokonał jazdy testowej oraz odbiera sprzęt
sprawny i działający poprawnie.
Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie
z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego, oraz z zachowaniem należytej dbałości o
wypożyczone elementy.
Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia
spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia
przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem sytuacji,
wynikających z wad ukrytych wypożyczonego sprzętu.
Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy
wypożyczenia, ponosi Klient, podpisujący umowę wypożyczenia.
Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przez Klienta
przedmiotów wartościowych w czasie trwania umowy wypożyczenia w związku z eksploatacją
wypożyczonego sprzętu
Klient jest zobowiązany do pozostawiania wypożyczonego sprzętu bez nadzoru wyłącznie w
bezpiecznych miejscach i z poprawnie założonym zabezpieczeniem, udostępnionym przez
Wypożyczającego.
Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony sprzęt, w szczególności:
pozostawianie wypożyczonego sprzętu pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w
bezpiecznych miejscach;
stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego blokady przeciwkradzieżowej;
dbałości o oczyszczenie i wysuszenie wypożyczonego sprzętu w przypadku złych warunków
atmosferycznych lub jazdy przez trudny teren;
dbałości o pozostawianie baterii wyłącznie w stanie częściowego lub pełnego naładowania.
Klient nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnych napraw (wykraczających poza zwykłe
czynności eksploatacyjne), modyfikacji, przeróbek wypożyczonego sprzętu.
Stwierdzenie użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. jazda po
plaży, wodzie na wypożyczonych rowerach, pozostawianie roweru na noc na otwartym terenie bez
odpowiedniej osłony przed warunkami atmosferycznymi i/lub bez zabezpieczenia, skutkuje
niezwłocznym zerwaniem umowy i obciążeniem Klienta kosztami napraw oraz przywrócenia sprzętu
do użytku.

§6 Sytuacje awaryjne


Wypożyczający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie sprzętu objętego
przedmiotem umowy przez Klienta i pozostałe osoby, w imieniu których Klient zawiera umowę na
wypożyczenie sprzętu objętego niniejszą umową, ani za awarie/usterki wynikające ze zwykłej
eksploatacji sprzętu (np. przebicie opony).
Koszty kradzieży / zagubienia / utraty / zniszczenia / przewłaszczenia / poważnego uszkodzenia
sprzętu objętego przedmiotem umowy w trakcie trwania umowy wypożyczenia pokrywa Klient.
W przypadku awarii sprzętu, wynikającej z wad fabrycznych wypożyczonego sprzętu, lub uszkodzenia
spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją / zaniedbaniem, Klient jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości – mailowo)
Wypożyczającego. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia Klientowi niezwłocznie po
dokonaniu zgłoszenia awarii / uszkodzenia do udzielenia wszelkiej pomocy, pozwalającej na
kontynuację umowy wypożyczenia.
Wraz z rowerem Wypożyczający udostępnia Klientowi zapięcie (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe)
wraz z jednym kluczem. Klient jest obowiązany zwrócić po okresie wypożyczenia zapięcie wraz z
kluczem. Brak klucza oznacza konieczność obciążenia klienta kosztem zapięcia
przeciwkradzieżowego, potrącanym z zaliczki.
W przypadku kradzieży całości lub części sprzętu, objętego przedmiotem niniejszej umowy, Klient jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego.
Wypożyczający nie dokonuje zwrotu całości lub części kosztów wypożyczenia sprzętu, jeżeli Klient z
przyczyn leżących po stronie Klienta lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej
nie wykorzystał w całości czasu wypożyczenia sprzętu.

§7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


Dane osobowe udostępnione przez Klienta w umowie wypożyczenia przetwarzane są wyłącznie na
potrzeby funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych „SUDETY-SPORT” .
Warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych i poprawnych
danych osobowych Klienta, wraz z akceptacją OWW oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Podanie danych do zgłoszenia i umowy jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia
umowy wypożyczenia. Szczegóły danej umowy wypożyczenia udostępniane są jedynie stronom
umowy wypożyczenia.
Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest
wypożyczalnia rowerów elektrycznych SUDETY-SPORT, prowadzona w ramach działalności
gospodarczej pod nazwą „Sudety Sport Sp. z o. o. Ul. Graniczna 4, 57-540 Lądek Zdrój, NIP: 881 149 98 71.
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania lub
korekty.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania poufności
danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory
rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.

Call Now Button